GİZLİLİK POLİTİKASI AYDINLATMA METNİ

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, “veri sorumlusu” sıfatını haiz Whirl Gıda ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”), Kanun’un 10. maddesinden doğan aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek amacıyla aşağıdaki hususları işbu Aydınlatma Metni ile üye ve müşterilerinin bilgi ve incelemesine sunmaktadır.

Bu Aydınlatma Metni thewhirl.com.tr isimli internet sitesini (“Site”) ziyaret eden, Site’yi kullanan tüm kullanıcılar (“Kullanıcı”), Üyelik Sözleşmesi’ni onaylamak suretiyle Site’ye üyelik gerçekleştiren kullanıcılar (“Üye”), Mesafeli Satış Sözleşmesi ve Ön Bilgilendirme Formunu onaylamak suretiyle Şirket’in ürünlerini satın alma talebinde bulunan tüm şahıslar (“Alıcı”) ile, Site üzerinden Şirket’e verilen tüm kişisel veriler için geçerlidir.

İşbu Aydınlatma Metni haricinde Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’na internet sitemizin sayfasından ulaşarak konuyla ilgili detaylı bilgi edinebilirsiniz.

1. Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma           

Şirket tarafından, Site üyeliği ve/veya Site üzerinden yapılan satın alma işlemleri sırasında paylaşmış olduğunuz, ad, soyad, TC kimlik numarası, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta adresi, adres bilgilerinden ibaret kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla saklanmakta ve işlenmektedir.

Şirket, hizmetlerini sunarken kişisel verilerinizin gizliliğine ve korunmasına azami seviyede önem vermekte olup; Kanun uyarınca Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından elde edilmiş/elde edilecek ya da tarafınızca Şirket ile paylaşılan ya da paylaşılacak şahsınıza ait veriler, yalnızca aşağıda açıklanan kapsamda ve Kanun’da öngörülen şekillerde Şirket tarafından işlenecektir.

2. Kişisel Verilerinizin Toplanma ve İşlenme Şekli

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’nde tanımı yapılan Site üzerinden yazılı veya elektronik ortamda toplanmakta ve işlenmektedir. Öte yandan Şirket, mezkur mecra üzerinden gerekli kanuni yükümlülüklere riayet etmek suretiyle sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar, satış ve pazarlama birimleri, müşteri formları, dijital pazarlama kanalları, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies) aracılığıyla, kişisel verilerinizi Kanun’a uygun şekilde sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplayabilmektedir. 

Veri sorumlusu sıfatı ile Şirket, bağlı şirketler tarafından ya da internet siteleri aracılığı ile yazılı, sözlü veya elektronik ortamda; Kanun ve sair mevzuat kapsamında elde edilen kişisel verileriniz; Kanun’da öngörülen şekillerde kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, muhafaza edilebilir, değiştirilebilir, hukuki, kanuni sebeplerle ya da Şirket tarafından sunulan hizmetin fiili gereklilikleri doğrultusunda Şirket tarafından uygun görülen diğer kişilerle ve/veya Türkiye’de ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir, işlenebilir.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesinin Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Site aracılığı ile toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5/2.a maddesi uyarınca “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanılarak Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta ve işlenmektedir. Bu kapsamda kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından üyelik ve mesafeli satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına;

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği; taraflar arasındaki tüketici ilişkisi çerçevesinde fatura süreci ve muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi adına 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve Şirketimiz’in tabi olduğu 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca, “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır. 

Bununla birlikte kişisel verileriniz üyelik ve mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ifası, bu kapsamda yapılacak tahsilat işlemleri ile doğrudan doğruya ilişkili olması sebebiyle ve hizmetin kesintisiz olarak sürdürülebilmesini, verimliliğini sağlamak, hizmet ve satış koşullarında oluşacak değişiklik, yenileme ve benzeri hususlarda bilgilendirmek adına ve/veya Site üzerinden üye kişisel hesabının oluşturulması, düzenlenmesi ve kişisel hesap üzerinden üyelik işlemlerinin yönetilmesi amacıyla Kanun’un 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebebine dayanılarak,

Veya

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında onay verilmiş olması halinde bu kanun kapsamında üye ve müşterileri kampanya ve fırsatlardan haberdar etmek veya hizmete ilişkin fiyat, pazarlama, diğer imkan, teklif ve bilgileri sunmak, üyelerle etkin iletişim kurma gibi amaçlarla ya da hizmetlerin sağlandığı sistemlerin kontrolünü sağlamak ve bu sistemleri geliştirmek, hizmetlerin hukuka aykırı kullanımını engellemek amacıyla, Veri Sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz tarafından saklanmakta, işlenmekte, Tarafınızca bildirilinceye ve yasal süre ve sebepler sona erinceye dek saklanmaktadır.

Bu maddede belirtilen 5/2.a “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve 5/2.c maddesi uyarınca “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hususlarına ilişkin detaylı bilgilere Site’de yer alan Şirketimiz’in Kişisel Verilerin Korunması Ve Gizlilik Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

4. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi Ve/Veya Kuruluşlar

Kanun’da ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlarla, Site üzerinden Şirket ile paylaştığınız kişisel verilerinizin Kanun kapsamında aktarılabileceği kişi/Kuruluşlar;

Her nevi resmi merci ve kurumlar, Şirket’in hissedarları ve doğrudan/dolaylı yurtiçi iştirakleri, Şirket’in faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı/iş birliği yaptığı, yazılım program-hizmet ortağı şahıs ve kuruluşlar, tahsilat amacıyla bankalar ve/veya tahsilat ile yetkilendirilen kurumlar ve bu amaçlarla ilgili faaliyetin yürütülebilmesi için çalışılan kuruluşlar ve diğer ilgili üçüncü kişilerdir.

5. Çerez (Cookie) Kullanımı

Çerezler, thewhirl.com.tr sitesini ziyaret ettiğinizde internet tarayıcınız tarafından yüklenen ve bilgisayarınız, cep telefonunuz veya tabletinizde saklanan küçük bilgi parçacıklarını içeren metin dosyalarıdır. Şirket, Site Kullanıcılarına daha iyi hizmet verebilmek, Kullanıcı ve Üyeleri kampanya ve avantajlardan haberdar etmek amacıyla ve yasal yükümlülükleri çerçevesinde, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Aydınlatma Metni ile belirlenen ve sair mevzuatta öngörülen amaç ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gezinme bilgilerinizi toplayacak ve güvenli olarak saklayacak olup; gerektiği takdirde üçüncü kişilerle paylaşabilecektir.

Site’de tarayıcınızı kapattığınızda sona eren oturum çerezleri ve sabit diskinizde uzun süre kalan kalıcı çerezler kullanılmaktadır. İnternet tarayıcınızın ayarlar kısmından tüm çerezleri ya da siteye ait verileri silebilir veya tüm çerezleri reddedebilirsiniz. Çerezleri reddetmeniz durumunda siteyi kullanmaya devam edebilirsiniz ancak sitenin tüm işlevlerine erişemeyebilir veya sınırlı erişebilirsiniz. 

6. Kanun Uyarınca Şirket’in Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

Kanun’un 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Şirket, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

 • Kanunlarda açıkça öngörüldüğü hallerde,
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle veri sahibi olarak rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız veya rızanıza hukuki geçerlilik tanınmayan hallerde kendinizin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için kişisel verinizin işlenmesinin zorunlu olması halinde,
 • Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde,
 • Şirket’in bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması halinde,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde,
 • Sahip olduğunuz temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması halinde.

7. Kanun Uyarınca Haklarınız Nelerdir?

Kanun’un 11. maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Bu madde kapsamındaki haklarınız ile kişisel verilerinizin güncelleme ve değişiklik taleplerinizi, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren noter aracılığı ile ve/veya kimlik doğrulamasının yapılmış olması kaydıyla Şirket merkez adresine bizzat başvurmak suretiyle kullanmanız mümkündür. Ayrıca Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra, bu yöntemler üzerinden başvuruların ne şekilde alınacağı Şirket tarafından duyurulacaktır. Şirket, talebin niteliğine göre talebinizi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak talep edilen işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kanun’un 13. maddesi kapsamında tarafımızca Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Whirl Gıda ve Ticaret Anonim Şirketi 
Vergi Dairesi : 
Beşiktaş 
Vergi Numarası : 73 00571912
MERSİS Numarası : 07300571911200001
Adres : Etiler Mah. Aydın Sokak No:12 Beşiktaş/İstanbul
Telefon : 0212-924 12 00
Faks : 0212-924 12 99